The Royal Vauxhall Tavern, 372 Kennington Lane, London SE11
9pm - 4am, £5 B4 10.30pm / £8 After

Saturday 16 November
Marisa Carnesky

Marisa Carnesky

Susie Hewlett

Susie Hewlett

Steve Nice

Steve Nice