The Royal Vauxhall Tavern, 372 Kennington Lane, London SE11
Saturdays 9pm - 2am, £6 Entry

Saturday 28 January
johnsmith

johnsmith

Trish Dee

Trish Dee

johnsmith

johnsmith

Saturday 4 February
Lorraine Bowen

Lorraine Bowen

Lorraine Bowen

Lorraine Bowen

Saturday 11 February
Nando Messias

Nando Messias

Johnny Dave

Johnny Dave

Saturday 18 February
Levantes Dance Theatre

Levantes Dance Theatre

Levantes Dance Theatre

Levantes Dance Theatre