The Royal Vauxhall Tavern, 372 Kennington Lane, London SE11
Saturdays 9pm - 2am, £6 Entry

Saturday 21 January
Coco Deville

Coco Deville

Scott Capurro

Scott Capurro

Wifes

Wifes

Saturday 28 January
johnsmith

johnsmith

Trish Dee

Trish Dee

johnsmith

johnsmith

Saturday 4 February
Lorraine Bowen

Lorraine Bowen

Lorraine Bowen

Lorraine Bowen

Saturday 11 February
Nando Messias

Nando Messias

Johnny Dave

Johnny Dave