The Royal Vauxhall Tavern, 372 Kennington Lane, London SE11
Saturdays 9pm - 2am, £6 Entry

Saturday 28 November
Harry Clayton Wright

Harry Clayton Wright

Harry Clayton Wright

Harry Clayton Wright

Rosana Cade

Rosana Cade

Free Early Show Saturday 5 December
Carnesky

Carnesky

Carnesky Free Show

Carnesky Free Show

Harry Clayton Wright

Harry Clayton Wright

Saturday 12 December
Mouse 

Mouse 

Harry Clayton Wright

Harry Clayton Wright

MisSa Blue

MisSa Blue

Saturday 19 December
Bourgeois & Maurice

Bourgeois & Maurice

Harry Clayton Wright

Harry Clayton Wright