The Royal Vauxhall Tavern, 372 Kennington Lane, London SE11
Saturdays 9pm - 2am, £6 Entry

Saturday 18 November
Katy Baird

Katy Baird

Saturday 25 November
Katy Baird

Katy Baird

Katy Baird

Katy Baird